KUNDA SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE KND
Sadama aadress Lääne-Viru maakond, Uus-Sadama tee 2, 44109 Kunda
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 01.06.2001
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°31'16.20''N ; 26°32'29.40''E
Veesõiduki kogumahutavus 7500 ja suurem
Veesõiduki suurim pikkus (m) 150,0
Veesõiduki suurim laius (m) 30,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 8,2
Sissesõidutee väikseim laius (m) 70,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 10,0
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Aktsiaselts Kunda Nordic Tsement
Eesnimi -
Registri kood 10156772
Telefon +372 3229900
E-post knc@knc.ee
Koduleht www.knc.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Orgmets
Eesnimi Eiki
Telefon +372 3229861
E-post eiki.orgmets@knc.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 34501:002:0015, 34501:002:0006, 34501:002:0014, 34501:001:0048, 34501:001:0051, 34501:001:0049
Pindala (m²) 170671,2
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 232
Akti vastu võtmise kuupäev 27.07.1999
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik määrus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Reisiparvlaev, Eriotstarbeline avamerelaev, Merematkelaev, Vedurlev, Erilastilaev, Kalalaev, Puistlastilaev, Üldotstarbeline, segalastilaev, Väikelaev, Vedellastilaev, Kuivlasti praam, Muu laev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki lastimine ja lossimine Aktsiaselts Kunda Nordic Tsement
Veesõidukite pukseerimine ja jäämurdmine akvatooriumil Aktsiaselts Kunda Nordic Tsement
Veesõiduki sildumise võimaldamine Aktsiaselts Kunda Nordic Tsement
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Aktsiaselts Kunda Nordic Tsement
Reisijate laevale mineku ja laevalt tuleku korraldamine Aktsiaselts Kunda Nordic Tsement
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Muu teenus Laevavarude täiendamine (nt shipchandleri teenus) on lubatud, informeerides eelnevalt sadamakaptenit. Transport (laeva varud) lubatakse sadama territooriumile laevaagendi või -kapteni kirjaliku teate (avalduse) alusel ja vormistatakse vastavalt sadama väravarežiimi nõuetele. Turvafirmal on õigus teostada saabuvate laevavarude saatelehele vastavuse kontrolli, tagades varude ja pakendite puutumatuse. Sadama pidaja laevade varustamise teenust ei osuta.
Muu teenus 1. Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtt laevadelt ja muudelt veesõidukitelt sadamas toimub vastavalt sadamaseadusele ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuli 2009. a määrusele nr 78 “Laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise korralduslikud nõuded". Protsessi on kirjeldatud „Sadama laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise ning käitlemise kavas“. Kava on avaldatud sadama kodulehel (www.knc.ee -› Kunda sadam -› Dokumendid). 2. Laevaheitmete ja lastijäätmete käitlemist korraldab sadamas sadama pidaja, käitlemist teostab sadama pidajaga lepingulises suhtes olev vastavat käitluslitsentsi omav ettevõte. Laevaheitmete käitlemine on korraldatud järgmiselt: - laevadelt vastu võetav prügi, segaolmejäätmed, sh toidujäätmed, plastid, naftased ja õlised kaltsud, määrdunud pakendid jt kogutakse liikide kaupa markeeritud konteineritesse, mis asuvad kai nr 3 läheduses; - laevadelt naftat, naftasaadusi ning õli sisaldavate jäätmete, sh pilsivee ja setete vastuvõtmist teostab vastavat käitluslitsentsi omav ettevõtte. Nimetatud jäätmete üleandmiseks tellib jäätmevedaja laevaagent. Tellimus peab olema esitatud 12 tundi ja täpsustatud 6 tundi enne laeva saabumist sadamasse. Tellimuse koopia peab olema edastatud sadama logistikule. Kontaktandmed teenust osutava ettevõtte kohta (sadama eeskirja lisa nr 4). Sadamast vedeljäätmete äraveo tellimiskiri (sadama eeskirja lisa nr 8). 3. Laeva kapten on kohustatud koostama ja esitama sadamale teatise sadamas üleantavate ning laevale jäävate laevaheitmete ja lastijäätmete liigi ja koguse kohta. Kui tegelikult üle antud heitmete/jäätmete kogused erinevad teatisesse kantud kogustest, tuleb esitatud teatisel teha sellekohased parandused. Teatis (-ed) ja sadamas reaalselt üleantud mahud esitatakse elektroonilise mereinfosüsteemi (EMDE) kaudu. 4. Enne sadamast väljumist on laeva kapten kohustatud sadamale (või teenust pakkuvale asutusele) üle andma kõik laevaheitmed ja lastijäätmed. 5. Laevaheitmete vastuvõtmise eest võetavad tasud ja nende määrad on kirjeldatud sadama eeskirja lisas nr 1 ja sadama “Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise ning käitlemise kavas“.
Muu teenus Stividoritöid korraldab sadama pidaja, AS Kunda Nordic Tsement (AS KNT). Vajalikke dokkeritöid teostab AS KNT töövõtja, kellega on sõlmitud koostööleping. Töökorraldus vt sadama tööaeg. Kontaktandmed (sadama eeskirja lisa nr 4).
Elekter laeva on võimalik ühendada sadama kalda elektrisüsteemiga eelneval kokkuleppel sadamakapteniga.
Wi-Fi Sadama kaide rajoon on tasuta interneti kasutamise WiFi leviala
Joogivesi Laevade veega varustamine on lubatud/võimalik paakautodega. Laeva kapteni nõudmisel on vee tarnija kohustatud esitama tõendi joogivee kvaliteedi nõuetele vastavuse kohta. Paakautod lubatakse sadama territooriumile laeva agendi või kapteni kirjaliku teate (avalduse) alusel ja vormistatakse vastavalt sadama väravarežiimi nõuetele. Vajadusel korraldab veega varustamise laevaagent, laeva kapten või reeder. Sadama pidaja laevadele veega varustamise teenust ei osuta.
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Muu seade laevade lastimine/lossimine
Muu seade kaupade aunastamine/ladustamine
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
vedurlaev Vedurlaev Kunda
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai nr 1, abikai 7,5
Kai nr 2, laadimiskai 8,7
Kai nr 3, laadimiskai 7,2
Kai nr 4, laadimiskai 7,9
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
066 Kunda sadama vasaku külje poi
068 Kunda sadama vasaku külje poi
055 Kunda vasaku külje poi
057 Kunda teljepoi
054 Kunda vasaku külje poi
053 Kunda vasaku külje poi
1090 Kunda sadama põhjatooder
1091 Kunda sadama põhjatooder
067 Kunda sadama vasaku külje poi
051 Kunda vasaku külje poi
049 Kunda vasaku külje poi
062 Kunda sihi ülemine tulepaak
061 Kunda sihi alumine tulepaak
052 Kunda parema külje poi
050 Kunda parema külje poi
048 Kunda parema külje poi
060 Kunda sadama paadikai tulepaak
059 Kunda sadamakai tulepaak

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee